pvbrowser manual
Back Content Forward

Функция main

Функцията main е различна за USE_INETD и за MULTI_THREADED (многонишков) pvserver. Това се определя от директивата #ifdef. Вижте също проектния файл при използване на USE_INETD.

В случай на MULTI_THREADED сървър, което е по подразбиране, pvserver влиза в цикъл, където чака заявки от клиенти. Отделна нишка се създава, която стартира функцията pvMain, за да обслужи заявката.

В случай на USE_INETD, супердемона (x)inetd, ще стартира pvserver, който ще използва стандартните вход (stdin) и изход (stdout) за комуникация с pvbrowser. В този случай pvserver се състои само от един процес за всеки клиент, докато в многонишковия режим се създава по една нишка на клиент + една нишка за посрещане на клиенти.

В pvMain също има цикъл, който вика всички налични маски. Стойността, връщана от всяка маска определя коя маска да бъде извикана следваща.

/***************************************************************************
             main.cpp - description
               -------------------
  begin        : So Mai 14 10:22:48 2006
  email        : lehrig@t-online.de
 ***************************************************************************/
#include "pvapp.h"
// todo: comment me out. you can insert these objects as extern in your masks.
//rlModbusClient   modbus(modbusdaemon_MAILBOX,modbusdaemon_SHARED_MEMORY,modbusdaemon_SHARED_MEMORY_SIZE);
//rlSiemensTCPClient siemensTCP(siemensdaemon_MAILBOX,siemensdaemon_SHARED_MEMORY,siemensdaemon_SHARED_MEMORY_SIZE);
//rlPPIClient    ppi(ppidaemon_MAILBOX,ppidaemon_SHARED_MEMORY,ppidaemon_SHARED_MEMORY_SIZE);

int pvMain(PARAM *p)
{
int ret;

 pvSetCaption(p,"pvs");
 pvResize(p,0,1280,1024);
 //pvScreenHint(p,1024,768); // this may be used to automatically set the zoomfactor
 ret = 1;
 pvGetInitialMask(p);
 if(strcmp(p->initial_mask,"mask1") == 0) ret = 1;

 while(1)
 {
  switch(ret)
  {
   case 1:
    pvStatusMessage(p,-1,-1,-1,"mask1");
    ret = show_mask1(p);
    break;
   default:
    return 0;
  }
 }
}

#ifdef USE_INETD
int main(int ac, char **av)
{
PARAM p;

 pvInit(ac,av,&p);
 /* here you may interpret ac,av and set p->user to your data */
 pvMain(&p);
 return 0;
}
#else // multi threaded server
int main(int ac, char **av)
{
PARAM p;
int  s,i;

 pvInit(ac,av,&p);
 /* here you may interpret ac,av and set p->user to your data */
 for(i=1; i<ac; i++)
 {
  if(strcmp(av[i],"-1") == 0)
  {
   s = pvAccept(&p);
   if(s > 0)
   {
    p.s = s;
    p.free = 0;
    pvMain(&p);
   }
   else
   {
    printf("pvAccept error\n");
   }
   return 0;
  }
 }
 while(1)
 {
  s = pvAccept(&p);
  if(s != -1) pvCreateThread(&p,s);
  else    break;
 }
 return 0;
}
#endif

Back Content Forward