pvbrowser manual
Back Content Forward

Линукс RPM

Трябва да имате инсталирани "qmake" и "qt designer". Командите

which qmake
which designer

трябва да дават положителен резултат.

su
задължително за pvbrowser.
rpm -ivh ProcessView<version>.rpm
Ако искате да използвате библиотеката rllib
rpm -ivh rllib<version>.rpm
ако искате да използвате pcontrol
tar -zxvf pcontrol-10.tar.gz 
exit
Вижте също:
/usr/share/doc/packages/ProcessView/

Back Content Forward