pvbrowser manual
Back Content Forward

Mask<x> файл(ове)

За всяка маска pvbuilder генерира по един файл, използвайки ui2pvc.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// show_mask1 for ProcessViewServer created: Sun May 14 10:23:11 2006
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include "pvapp.h"

// _begin_of_generated_area_ (do not edit -> use ui2pvc) -------------------

// our mask contains the following objects
enum {
 ID_MAIN_WIDGET = 0,
 pushButton1,
 ID_END_OF_WIDGETS
};

 static const char *toolTip[] = {
 "",
 "",
 ""};

 static const char *whatsThis[] = {
 "",
 "",
 ""};

static int generated_defineMask(PARAM *p)
{
 int w,h,depth;

 if(p == NULL) return 1;
 w = h = depth = strcmp(toolTip[0],whatsThis[0]);
 if(w==h) depth=0; // fool the compiler
 pvStartDefinition(p,ID_END_OF_WIDGETS);


 pvQPushButton(p,pushButton1,0);
 pvSetGeometry(p,pushButton1,10,30,121,31);
 pvSetText(p,pushButton1,"pushButton1");


 pvEndDefinition(p);
 return 0;
}

// _end_of_generated_area_ (do not edit -> use ui2pvc) ---------------------

#include "mask1_slots.h"

static int defineMask(PARAM *p)
{
 if(p == NULL) return 1;
 generated_defineMask(p);
 // (todo: add your code here)
 return 0;
}


static int showData(PARAM *p, DATA *d)
{
 if(p == NULL) return 1;
 if(d == NULL) return 1;
 return 0;
}

static int readData(DATA *d) // from shared memory, database or something else
{
 if(d == NULL) return 1;
 // (todo: add your code here)
 return 0;
}


int show_mask1(PARAM *p)
{
 DATA d;
 char event[MAX_EVENT_LENGTH];
 char text[MAX_EVENT_LENGTH];
 char str1[MAX_EVENT_LENGTH];
 int i,w,h,val,x,y,button,ret;
 float xval, yval;

 defineMask(p);
 //rlSetDebugPrintf(1);
 if((ret=slotInit(p,&d)) != 0) return ret;
 readData(&d); // from shared memory, database or something else
 showData(p,&d);
 while(1)
 {
  pvPollEvent(p,event);
  switch(pvParseEvent(event, &i, text))
  {
   case NULL_EVENT:
    readData(&d); // from shared memory, database or something else
    showData(p,&d);
    if((ret=slotNullEvent(p,&d)) != 0) return ret;
    break;
   case BUTTON_EVENT:
    printf("BUTTON_EVENT id=%d\n",i);
    if((ret=slotButtonEvent(p,i,&d)) != 0) return ret;
    break;
   case BUTTON_PRESSED_EVENT:
    printf("BUTTON_PRESSED_EVENT id=%d\n",i);
    if((ret=slotButtonPressedEvent(p,i,&d)) != 0) return ret;
    break;
   case BUTTON_RELEASED_EVENT:
    printf("BUTTON_RELEASED_EVENT id=%d\n",i);
    if((ret=slotButtonReleasedEvent(p,i,&d)) != 0) return ret;
    break;
   case TEXT_EVENT:
    printf("TEXT_EVENT id=%d %s\n",i,text);
    if((ret=slotTextEvent(p,i,&d,text)) != 0) return ret;
    break;
   case SLIDER_EVENT:
    sscanf(text,"(%d)",&val);
    printf("SLIDER_EVENT val=%d\n",val);
    if((ret=slotSliderEvent(p,i,&d,val)) != 0) return ret;
    break;
   case CHECKBOX_EVENT:
    printf("CHECKBOX_EVENT id=%d %s\n",i,text);
    if((ret=slotCheckboxEvent(p,i,&d,text)) != 0) return ret;
    break;
   case RADIOBUTTON_EVENT:
    printf("RADIOBUTTON_EVENT id=%d %s\n",i,text);
    if((ret=slotRadioButtonEvent(p,i,&d,text)) != 0) return ret;
    break;
   case GL_INITIALIZE_EVENT:
    printf("you have to call initializeGL()\n");
    if((ret=slotGlInitializeEvent(p,i,&d)) != 0) return ret;
    break;
   case GL_PAINT_EVENT:
    printf("you have to call paintGL()\n");
    if((ret=slotGlPaintEvent(p,i,&d)) != 0) return ret;
    break;
   case GL_RESIZE_EVENT:
    sscanf(text,"(%d,%d)",&w,&h);
    printf("you have to call resizeGL(w,h)\n");
    if((ret=slotGlResizeEvent(p,i,&d,w,h)) != 0) return ret;
    break;
   case GL_IDLE_EVENT:
    if((ret=slotGlIdleEvent(p,i,&d)) != 0) return ret;
    break;
   case TAB_EVENT:
    sscanf(text,"(%d)",&val);
    printf("TAB_EVENT(%d,page=%d)\n",i,val);
    if((ret=slotTabEvent(p,i,&d,val)) != 0) return ret;
    break;
   case TABLE_TEXT_EVENT:
    sscanf(text,"(%d,%d,",&x,&y);
    pvGetText(text,str1);
    printf("TABLE_TEXT_EVENT(%d,%d,\"%s\")\n",x,y,str1);
    if((ret=slotTableTextEvent(p,i,&d,x,y,str1)) != 0) return ret;
    break;
   case TABLE_CLICKED_EVENT:
    sscanf(text,"(%d,%d,%d)",&x,&y,&button);
    printf("TABLE_CLICKED_EVENT(%d,%d,button=%d)\n",x,y,button);
    if((ret=slotTableClickedEvent(p,i,&d,x,y,button)) != 0) return ret;
    break;
   case SELECTION_EVENT:
    sscanf(text,"(%d,",&val);
    pvGetText(text,str1);
    printf("SELECTION_EVENT(column=%d,\"%s\")\n",val,str1);
    if((ret=slotSelectionEvent(p,i,&d,val,str1)) != 0) return ret;
    break;
   case CLIPBOARD_EVENT:
    sscanf(text,"(%d",&val);
    printf("CLIPBOARD_EVENT(id=%d)\n",val);
    printf("clipboard = \n%s\n",p->clipboard);
    if((ret=slotClipboardEvent(p,i,&d,val)) != 0) return ret;
    break;
   case RIGHT_MOUSE_EVENT:
    printf("RIGHT_MOUSE_EVENT id=%d text=%s\n",i,text);
    if((ret=slotRightMouseEvent(p,i,&d,text)) != 0) return ret;
    break;
   case KEYBOARD_EVENT:
    sscanf(text,"(%d",&val);
    printf("KEYBOARD_EVENT modifier=%d key=%d\n",i,val);
    if((ret=slotKeyboardEvent(p,i,&d,val)) != 0) return ret;
    break;
   case PLOT_MOUSE_MOVED_EVENT:
    sscanf(text,"(%f,%f)",&xval,&yval);
    printf("PLOT_MOUSE_MOVE %f %f\n",xval,yval);
    if((ret=slotMouseMovedEvent(p,i,&d,xval,yval)) != 0) return ret;
    break;
   case PLOT_MOUSE_PRESSED_EVENT:
    sscanf(text,"(%f,%f)",&xval,&yval);
    printf("PLOT_MOUSE_PRESSED %f %f\n",xval,yval);
    if((ret=slotMousePressedEvent(p,i,&d,xval,yval)) != 0) return ret;
    break;
   case PLOT_MOUSE_RELEASED_EVENT:
    sscanf(text,"(%f,%f)",&xval,&yval);
    printf("PLOT_MOUSE_RELEASED %f %f\n",xval,yval);
    if((ret=slotMouseReleasedEvent(p,i,&d,xval,yval)) != 0) return ret;
    break;
   case USER_EVENT:
    printf("USER_EVENT id=%d %s\n",i,text);
    if((ret=slotUserEvent(p,i,&d,text)) != 0) return ret;
    break;
   default:
    printf("UNKNOWN_EVENT id=%d %s\n",i,text);
    break;
  }
 }
}

Всички визуални компоненти се изреждат във декларацията enum в началото на файла.

В "generated_defineMask" тези визуални компоненти се представят на pvbrowser.

В "show_mask<X>" виждате цикъл, обработващ събитията. За всяко събитие се извиква slot функция. Така можете да програмирате почти всичко в тези slot функции.


Back Content Forward