pvbrowser manual
Back Content Forward

xy графики

QDraw

Screenshot of QDraw
Screenshot of QDraw

Това е пример за xy-графика. Вкарайте нестандартния визуален обект "QDraw" в Qt designer и копирайте следния код. Може да визуализирате толкова линии, колкото желаете.

#include <math.h>

typedef struct // (todo: define your data structure here)
{
 float x[100];
 float y[100];
 int  n;
}
DATA;

static int drawGraphic(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
int x,y,w,h,fontsize;

 x = 80;
 y = 30;
 w = 400;
 h = 300;
 fontsize = 10;

 gBeginDraw (p,id);
 gSetColor  (p,BLACK);
 gSetFont  (p,TIMES,fontsize,Normal,0);
 gBoxWithText(p,x,y,w,h,fontsize,"phi","sin(phi)",NULL);
 gXAxis   (p,0,1.0f,2.0f*3.141592654f,1);
 gYAxis   (p,-1.5f,0.5f,1.5f,1);
 gXGrid   (p);
 gYGrid   (p);
 gSetColor  (p,RED);
 gSetWidth  (p,4);
 gLine    (p,d->x,d->y,d->n);
 gEndDraw  (p);
 return 0;
}

static int slotInit(PARAM *p, DATA *d)
{
 if(p == NULL || d == NULL) return -1;
 memset(d,0,sizeof(DATA));
 int i;
 float xval;

 for(i=0; i<100; i++) // for testing purposes we set a sinus curve
 {
  xval = (((float) i) * 2.0f * 3.141592654f) / 100.0f;
  d->x[i] = xval;
  d->y[i] = (float) sin(xval);
 }
 d->n = 100;

 return 0;
}

static int slotButtonEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 if(id == pushButtonDraw)
 {
  drawGraphic(p, draw1, d);
 }
 return 0;
}

QwtPlot

Screenshot of QwtPlot
Screenshot of QwtPlot

Вкарайте QWT Plot в Qt designer и настройте "nCurves" и "nMarker" на максималните стойности които искате да използвате. Кода, необходим за създаването на обикновен QWT Plot, ще бъде генериран. Останалото трябва да бъде програмирано - прегледайте "slotInit()". Обхвата на стойностите по осите, ще се определи автоматично. За да визуализирате крива вижте slotNullEvent().

пример за qwt plot Моля копирайте кода от следния пример.

typedef struct // (todo: define your data structure here)
{
 double xa[100];
 double ya[100];
}
DATA;

static int slotInit(PARAM *p, DATA *d)
{
 // outline
 qpwEnableOutline(p,qwtPlot1,1);
 qpwSetOutlinePen(p,qwtPlot1,GREEN);

 // legend
 qpwSetAutoLegend(p,qwtPlot1,1);
 qpwEnableLegend(p,qwtPlot1,1);
 qpwSetLegendPos(p,qwtPlot1,0);
 qpwSetLegendFrameStyle(p,qwtPlot1,Box|Sunken);

 // axes
 qpwSetAxisTitle(p,qwtPlot1,xBottom, "Normalized Frequency");
 qpwSetAxisTitle(p,qwtPlot1,yLeft, "Amplitude");

 // curves
 qpwInsertCurve(p,qwtPlot1,0,"Sinus");
 qpwSetCurvePen(p,qwtPlot1,0,YELLOW,3,DashDotLine);
 qpwSetCurveYAxis(p,qwtPlot1,0,yLeft);

 for(int i=0; i<100; i++) // here we set a sinus curve
 {
  d->xa[i] = (((double) i) * 2.0 * 3.141592654) / 100.0;
  d->ya[i] = sin(d->xa[i]);
 }

 return 0;
}

static int slotNullEvent(PARAM *p, DATA *d)
{
 if(p == NULL || d == NULL) return -1;
 qpwSetCurveData(p,qwtPlot1,0,100,d->xa,d->ya);
 //qpwSetCurveSymbol(p,qwtPlot1,0,MarkerDiamond,RED,BLUE,10,10);
 qpwReplot(p,qwtPlot1);
 //qpwRemoveCurve(p,wtPlot1,0);
 return 0;
}

Back Content Forward