pvbrowser manual
Back Content Forward

Езиков превод

Менютата на pvbrowser могат да бъдат настроени на различни езици, чрез INI файла "~/.pvbrz". Ако искате да използвате нелатински символи като китайски или арабски, настройте "codec=utf8 ## Unicode, 8-bit" в INI файла. След това можете да ги използвате в INI файла и в сорс кодовете си. Можете да сменяте от един поддържан език на друг докато pvbrowser работи. В processviewserver.h е дефинирано "#define DEFAULT_LANGUAGE 0". Сега можете да дефинирате (в pvapp.h):

#define GERMAN_LANGUAGE DEFAULT_LANGUAGE+1
#define FRENCH_LANGUAGE DEFAULT_LANGUAGE+2
#define SPANISH_LANGUAGE DEFAULT_LANGUAGE+3
#define ITALIAN_LANGUAGE DEFAULT_LANGUAGE+4
#define CHINESE_LANGUAGE DEFAULT_LANGUAGE+5
...

Сега настройте езиковия параметър на "PARAM *p" на Вашия език (Оставете потребителя да избере неговия език).

 p->language = GERMAN_LANGUAGE; // по подразбиране е: p->language = DEFAULT_LANGUAGE;

Вътре в "slotInit" заменете всичкия текст от обектите на другия език.

static int slotInit(PARAM *p, DATA *d)
{
 if(p == NULL || d == NULL) return -1;
 switch(p->language)
 {
  case GERMAN_LANGUAGE:
   pvPrintf(p,idOfAnObject,"%s","Dies ist der deutsche Text");
   break;
  case FRENCH_LANGUAGE:
   break;
  case SPANISH_LANGUAGE:
   break;
  case ITALIAN_LANGUAGE:
   break;
  case CHINESE_LANGUAGE:
   break;
  default:
   // nothing todo, because generated_defineMask has already set the text
   break;
 }
 return 0;
}

Back Content Forward