pvbrowser manual
Back Content Forward

copy&paste програмиране

Много проблеми с програмирането в pvserver са подобни за различните потребители. Затова ще публикуваме

, които могат да бъдат вмъкнати във Вашия код.

Възможно е например да се създаде елементарна визуализация без ръчно програмиране.

Можете да вкарате параметрите си в "qt designer". След това параметрите могат да бъдат прочетени в маската.

Това се генерира от "ui2pvs" най-горе в mask<X>. Стринговете се намират в mask<X>_slots.h.

 // индеьт отговаря на "id"-то

 static const char *toolTip[] = {
 "",
 "",
 "",
 "",
 "",
 "",
 ""};

 static const char *whatsThis[] = { 
 "",
 "",
 "#всеки стринг, който желаете, започващ с #",
 "",
 "",
 "",
 ""};

Идея: Определете събирането на информация в "whatsThis" и/или "toolTip" свойството на визуалния обект и след това използвайте rlModbusClient за резултата.


Back Content Forward