pvbrowser manual
Back Content Forward

Macintosh

Използвайте pvbrowser.dmg за инсталиране на pvbrowser.

За разработки прекомпилирайте както е описано в секцията за инсталация под Linux.


Back Content Forward