pvbrowser manual
Back Content Forward

C/C++ срещу скриптово програмиране

Програмирането на C/C++ се поддържа от pvbuilder. Скриптовото програмиране се поддържа само от "qt designer" и "ui2pvc".

Програмирането на C/C++ ще доведе до чисти компилирани сървъри. Скриптовото програмиране от друга страна не се нуждае от прекомпилиране.

Инструментните функции и класовете на библиотеката rllib са достъпни за скриптово програмиране чрез кодовия генератор Swig


Back Content Forward