pvbrowser manual
Back Content Forward

Управление на подредбата

Управлението на подредбата може да бъде дефинирано чрез "qt designer". Необходимия код ще бъде генериран от "ui2pvc".


Back Content Forward