pvbrowser manual
Back Content Forward

Ред на обхождане(Tab order)

Редът на обхождане може да бъде дефиниран чрез "qt designer". Необходимия код ще бъде генериран от "ui2pvc".


Back Content Forward