pvbrowser manual
Back Content Forward

Linux

Стартовия скрипт за многонишковия pvserver може да бъде генериран през pvbuilder чрез "Linux->WriteStartscript".

#!/bin/sh
# generated by pvbuilder. Please adjust DAEMON_PATH and DAEMON to your needs.
# copy this file to /etc/init.d and link it to runlevel 5 .
DAEMON_PATH=/home/lehrig/temp/murx
DAEMON=pvs
. /etc/rc.status
rc_reset
case "$1" in
  start)
   echo -n "Starting $DAEMON"
   startproc $DAEMON_PATH/$DAEMON -sleep=100 -cd=$DAEMON_PATH > /dev/null
   rc_status -v
   ;;
  stop)
   echo -n "Shutting down $DAEMON"
   killproc -TERM $DAEMON_PATH/$DAEMON
   rc_status -v
   ;;
  try-restart)
   $0 status >/dev/null && $0 restart
   rc_status
   ;;
  restart)
   $0 stop
   $0 start
   rc_status
   ;;
  force-reload)
   echo -n "Reload service $DAEMON"
   killproc -HUP $DAEMON_PATH/$DAEMON
   rc_status -v
   ;;
  reload)
   echo -n "Reload service $DAEMON"
   killproc -HUP $DAEMON_PATH/$DAEMON
   rc_status -v
   ;;
  status)
   echo -n "Checking for service $DAEMON"
   checkproc $DAEMON_PATH/$DAEMON
   rc_status -v
   ;;
  *)
  echo "Usage: $0 {start|stop|status|try-restart|restart|force-reload|reload}"
  exit 1
  ;;
esac
rc_exit

Сега този "startscript" трябва да бъде копиран в "/etc/init.d", или където стоят останалите стартиращи скриптове за системата ви.

Сега можете да изпълните:


su
cd /etc/init.d
./startscript status
./startscript start
./startscript stop

Трябва да създадете връзка към startscript-а в rc5.d, за да се стартира автоматично Вашият pvserver при стартиране на системата. За SuSE Linux, това може да бъде направено чрез YaST, използвайки редактора за ниво на зареждане (runlevel).

Ако желаете да използвате inetd или xinetd, трябва да направите следното. Инсталирате и активирате xinetd. Във файла /etc/services добавяте следния ред:

pvsuper     5051/tcp    # pvs super server

Това дефинира услугата pvsuper на порт 5051. В /etc/xinetd.d Ви трябва следния файл.

Създайте стартиращ скрит за xinetd

nb3lehrig:/etc/xinetd.d # cat pvsuper
# default: off
# description: pvsuper ProcessViewServer daemon
service pvsuper
{
    socket_type   = stream
    protocol    = tcp
    wait      = no
    user      = root
    server     = /your/directory/pvsuper
    server_args   = -port=5051 -cd=/your/directory/
    disable     = no
}

Създайте стартиращ скрипт за inetd в /etc/inetd.conf

pvsuper stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /your/directory/pvsuper -sleep=200 -cd=/your/directory

Трябва да рестартирате xinetd или съответно inetd, за да активирате новия си сървър.

Рестартиране на xinetd

cd /etc/init.d
./xinetd stop
./xinetd start

Back Content Forward